Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Bratislava Live | Rescue Online | Sereď Online | Reportér 24


Dnes je 9. 11. 2019, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Expedicia  Za polárny kruh 2016
Označenie inzercie
Expedicia Cernobyl 2016
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
ATELIER MAJKO
Označenie inzercie
Vysivanie na textil
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
Karol Voltemar  - cesta okolo sveta na bicykli
Označenie inzercie
Bratislava na fotografiách
Označenie inzercie
Videá

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Petržalka

817

Poslanci Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Petržalka:

zobrali na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti k 30. novembru 2013;

 

zvolili prísediacich Okresného súdu Bratislava V na obdobie rokov 2014 – 2017;

schválili úpravu rozpočtu mestskej časti na rok 2013 – presunúť 15.000,- € určených na čipovanie psov do oblasti na podporu športu – revitalizáciu športoviska na Starhradskej 8;

zobrali na vedomie Odpočet prioritných cieľov mestskej časti za rok 2013;

schválili rozpočet mestskej časti na rok 2014 s príjmami v čiastke 29.763.133 € a s výdavkami v čiastke 29.763.133 €, poverili starostu vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2014 v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a zobrali na vedomie výhľad rozpočtu mestskej časti na roky 2015-2016 ako aj odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti k Návrhu rozpočtu mestskej časti na rok 2014 s výhľadom do roku 2016;

schválili VZN mestskej časti, ktorým sa mení VZN č. 1/2008, ktorým sa bližšie upravujú podmienky držania psov na území mestskej časti;

schválili Stanovisko k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia;

prerokovali protest prokurátora proti VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 1/2001 o čistote a poriadku v znení VZN č. 5/2002 a VZN č. 4/2004 a vyhoveli v časti, ktorá sa týka ustanovení § 2, § 10 ods. 1, 2, nevyhoveli v časti, ktorá sa týka ustanovení § 7 ods. 1, ods. 2, a čiastočne vyhoveli protestu prokurátora proti VZN v časti, ktorá sa týka ustanovení § 7 ods. 3 a § 8 ods. 3;

schválili „Zadanie Územného plánu zóny MATADOR“;

schválili prenájom pozemkov parc. č. 4877/12 o výmere 4.009 m2 a parc. č. 4883 o výmere 64 m2 v areáli ZŠ Nobelovo námestie 6 ako prípad hodný osobitného zreteľa pre TŠP – tenisovú školu Petržalka za účelom výkonu športovej činnosti zameranej na výučbu tenisu detí, mládeže a širokej športovej verejnosti Petržalky, na dobu určitú  od 1.1.2014 do 31.12.2018 za cenu 0,17 €/m2 za rok, čo pri celkovej výmere predstavuje 697,51€/rok s podmienkami;

schválili dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 2/2004 o nájme nebytových priestorov v objekte ZŠ Turnianska 10 ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Veľvyslanectvo Líbye, ktorým sa upravuje výška nájomného na cenu 13,- €/m2 za rok, cena za poskytované služby a energie na sumu 13.563,- €/rok a právo na úrok z omeškania vo výške dvojnásobku úrokovej sadzby určenej NBS platnej ku dňu omeškania v prípade neuhradenia nájomného alebo ceny za poskytované služby a energie;

schválili prenájom nebytových priestorov – telocvične a šatní nachádzajúcich sa v objekte Domu kultúry Lúky pre Basketbalový klub Petržalka ako prípad hodný osobitného zreteľa na dobu určitú odo dňa 1.1.2014 do 30.4.2014 za cenu 15,- €/hod. vrátane energií a služieb;

schválili prenájom nebytových priestorov v objekte Domu kultúry Lúky pre Archenland, o. z., Brečtanová 4, Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa na dobu určitú odo dňa 1. 1. 2014 do      30. 6. 2014 za cenu 15,-€/hod vrátane energií a služieb;

schválili prenájom nebytového priestoru v objekte ZŠ Prokofievova 5, Bratislava pre Umenie pre deti, Prokofievova 5, Bratislava za účelom výkonu kancelárskych a administratívnych prác, na dobu určitú od 1. 1.2014 do 31.12.2018, za cenu 10,- €/m2 za rok, t.j. 188,- €/rok za celý predmet nájmu, zvýšenú o 20% za užívanie spoločných priestorov, cena za služby a energie je navrhovaná vo výške 212,52 €/rok;

schválili predĺženie prenájmu nebytových priestorov a pozemku v objekte ZŠ Dudova 2, Bratislava pre Detské centrum KRTKO, s.r.o., Dudova 2 a Rodinné centrum KRTKO (OZ), Dudova 2, Bratislava      ako prípad hodný osobitného zreteľa za účelom prevádzkovania detského ihriska, na dobu určitú od 1. 1.2014 do 31.12.2024, za cenu 0,17 €/m2 za rok, t.j. 127,50 €/rok za celý predmet nájmu, cena za služby a energie je navrhovaná vo výške 2.490,- €/rok a na prevádzkovanie kabinetu a šatne pre rodinné centrum, na dobu určitú od 01.01.2014 do 31.12.2024, za cenu 10,- €/m2 za rok, t.j. 1.200,- €/rok za celý predmet nájmu, cena za služby a energie je navrhovaná vo výške 2.490,- €/rok, zároveň zaviazali nájomca zainvestovať sumu cca. 13.850,- € do rekonštrukcie strechy nad traktom A1 časti budovy ZŠ;

schválili predĺženie prenájmu nebytových priestorov na Beňadickej 7, Bratislava pre Zuzanu Uhrínovú, Vígľašská 15, Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa na dobu určitú od 1. 3. 2014 do 29. 2. 2024, za cenu 3.173,17 €/rok. Celková výmera redmetu nájmu je 84,24 m2;

schválili predĺženie prenájmu nebytových priestorov na Topoľčianskej 12, Bratislava pre spoločnosť Elektromontáže POGA s.r.o., Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa na dobu určitú od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018, za cenu 3.077,02 €/rok. Celková výmera predmetu nájmu je 57,25 m2;

schválili predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte ZŠ Budatínska 61, Bratislava pre Miestny športový klub ISKRA Petržalka, o.z., Údernícka 20, Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa na dobu určitú od 1. 1.2014 do 31.12.2018 za cenu 10,-€/m2/rok, zvýšenú o 20% za užívanie spoločných priestorov, celkovo za 1005,60 €/rok;

schválili predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte ZŠ Lachova 1, Bratislava pre Johannes Senio Service s.r.o., Lachova 1, Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa na dobu určitú od 1.12.2013 do 30.11.2018 za cenu 9,40 €/m2/rok, celkovo za 3874,68 €/rok;

schválili predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte ZŠ Prokofievova 5, Bratislava pre Súkromnú základnú umeleckú školu, Prokofievova 5, Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa na dobu určitú od 1. 1.2014 do 31.12.2018, za cenu 10,- €/m2 za rok, t.j. 1.016,- €/rok za celý predmet nájmu, zvýšenú o 20% za užívanie spoločných priestorov (t.j. o 203,20 €/rok), tzn. nájomné spolu vo výške 1.219,20 €/rok, cena za služby a energie je navrhovaná vo výške 1.041,57 €/rok;

schválili predĺženie prenájmu pozemkov, parc. č. 5374/6, 5374/8 pre  spoločnosť DOS, s.r.o., Rajecká 28, Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre spoločnosť DOS spol. s r.o., Rajecká 28, 821 07 Bratislava, IČO: 31 339 212, za účelom prevádzkovania pneuservisu a autoškoly na dobu 5 rokov od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018, za cenu 9 250,40/ Eur/rok;

schválili predĺženie prenájmu častí pozemkov v areáli ZŠ Pankúchova 4, Bratislava pre FC Petržalka 1898, a.s., M. C. Sklodowskej 1, Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa na dobu určitú od 1. 12. 2013 do 30. 11. 2018 za cenu 1,- €/rok;

schválili predĺženie prenájmu časti pozemku, parc. č. 5454 pre Milana Maráka - CAFE CAPPUCCINO – PLATINY, Šustekova 31, Bratislava za účelom osadenia informačnej tabule ako prípad hodný osobitného zreteľa na dobu 5 rokov od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018, za cenu 48,20 €/ m2/rok, celkom 96,40 € ročne;

schválili predĺženie prenájmu časti pozemku, parc. č. 1209 pre Ľuboslavu Mikulášovú, Osuského 36, Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa na dobu 5 rokov, od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018, za cenu 5,20 € /m2/rok (4,08 m2), t.j. celkom 21,22 € ročne;

schválili predĺženie prenájmu pozemkov parc. č. 5875/86, 5875/73 pre RENSTAV Ďurčo, spol. s r.o., Topoľčianska 29, Bratislava celkovo za cenu 12 150,46 Eur/rok ako prípad hodný osobitného      zreteľa na dobu určitú od 1. 3. 2014 do 28. 2. 2019;

schválili prenájom pozemku parc. č. 149 v k. ú. Petržalka pre Mgr. Adriána Michniewicza, Holíčska 19, Bratislava a Ing. Vladimíra Michniewicza, Laténska 7, Bratislava na dobu určitú od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2024 za celkovú cenu 1,00 € plus vecné plnenie pozostávajúce zo 14 garáží ako prípad hodný osobitného zreteľa za podmienky odovzdania 14 parkovacích miest mestskej časti pre potreby verejnosti; nájomca je povinný požiadať o stavebné povolenie do 12 mesiacov od nadobudnutia vzťahu k pozemku parc.č. 148 k.ú. Petržalka;

schválili prenájom  časti pozemkov pre HUMANA People to People Slovakia o.z., Sučianska 31, Martin za cenu 39,- €/m2/ročne, celkovo za 1287,- € ročne, ako prípad hodný osobitného zreteľa na dobu určitú od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016;

schválili prenájom časti pozemku parc. č. 2120 pre Vladimíra Baláža-ZAS FANT, Komenského 13, Modra ako prípad osobitného zreteľa, celková cena za prenájom predstavuje sumu 700,20 € ročne;

prenájom časti pozemku parc. č. 27 pre Bytový podnik Petržalka, s.r.o., Haanova 10, Bratislava ako prípad osobitného zreteľa na dobu určitú od 1.1.2014 do 31.12.2024 za cenu 5,20 €/m2/rok, celkovo za 130,-€/rok;

zobrali na vedomie informáciu o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za III. štvrťrok roku 2013;

zobrali na vedomie správu o kontrole plnenia opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri kontrole v Miestnom podniku verejnoprospešných služieb Petržalka v mzdovej      oblasti;

zobrali na vedomie plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti na obdobie od 1. januára 2014 do 30. júna 2014;

schválili Stanislavovi Fialovi, miestnemu kontrolórovi mestskej časti v súlade s § 18 bod 5 zákona ž. 369/1990 Zb. o obcnom zriadení v znení neskorších predpisov odmenu za III. štvrťrok 2013 vo výške 15 % z jeho určeného mesačného platu za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje. Po ukončení zastupiteľstva  pozvali  členky klubu  Petržalských dôchodcov  poslancov na  sladké pohostenie. Vianočne stoly boli  plné zákuskov, koláčov a iných  dobrôt od výmyslu sveta. Všetky tieto dobroty napiekli  dôchodkyne doma.


Fotogaléria k článku:

817
Autor: Miroslav Košírer
817
Autor: Miroslav Košírer
817
Autor: Miroslav Košírer

Zobraziť všetky fotografie
817
Autor: Miroslav Košírer
817
Autor: Miroslav Košírer
817
Autor: Miroslav Košírer

817
Autor: Miroslav Košírer
817
Autor: Miroslav Košírer
817
Autor: Miroslav Košírer

817
Autor: Miroslav Košírer
817
Autor: Miroslav Košírer
817
Autor: Miroslav Košírer

817
Autor: Miroslav Košírer
817
Autor: Miroslav Košírer
817
Autor: Miroslav Košírer

817
Autor: Miroslav Košírer

Skryť všetky fotografie

Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Pridať komentár
Bottom panel

© bratislavalive všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na bratislavalive.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign